Konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme za zdravstvene radnike sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom, administrativnog i tehničkog radnika

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 4228 od 22.03.2019. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 1 IZVRŠILAC

I za Kliniku za psihijatriju

 • 1 doktor medicine / lekara na specijalizaciji odgovarajuće grane medicine na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

Uslovi za radno mesto doktora medicine / specijaliste odgovarajuće grane medicine:

 • Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit.

ZDRAVSTVENI RADNICI SA VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 3 IZVRŠIOCA

I za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad.

II za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad.

III za Kliniku za kardiologiju

 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad.

Uslovi za radno mesto  medicinske sestre/ tehničara, sa višom stručnom spremom:

 • VI stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

ZDRAVSTVENI RADNICI SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM – 39 IZVRŠILACA:

I za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

II Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar

 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad a za rad u Odeljenju za transplantaciju jetre Referentnog centra za transplantaciju organa Klinike za urgentnu hirugiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnom centru
 • 2 medicinske sestre / tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme, zbog potrebe posla za rad u Odeljenju za transplantaciju jetre Referentnog centra za transplantaciju organa Klinike za urgentnu hirugiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnom centru
 • 1 medicinska sestara / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Odeljenju za neurotraumatologiju – (neurohirurško „E“ odeljenje) Klinike za urgentnu hirurgiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnom centru
 • 2 medicnske sestre / tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Odeljenju intenzivne nege Hirurgije II Klinike za urgentnu hirurgiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnom centru
 • 1 medicnska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Odeljenju intenzivne nege Hirurgije III Klinike za urgentnu hirurgiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnom centru
 • 1 medicnska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Službi ortopedije, traumatologije i mikrohirurgije Klinike za urgentnu hirurgiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnom centru
 • 1 medicnska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Odeljenju urgentne neurologije Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnom centru
 • 1 medicnska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Internističkoj opservaciji i reanimaciji prijemno trijažne službe Klinike za urgentnu internu medicinu u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnom centru

III za Službu za patohistologiju

 • 1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

IV za Kliniku za očne bolesti

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

V za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 5 medicinskih sestara / tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

VI za Kliniku za dermatovenerologiju

 • 2 medicinske sestre / tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

VII za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca
 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

VIII za Kliniku za hematologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smerasa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

IX za Kliniku za neurohirurgiju

 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

X za Kliniku za pulmologiju

 • 2 medicinske sestre / tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

XI Klinika za grudnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

XII za Kliniku za urologiju

 • 2 medicinske sestre / tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

XIII za Centar za nuklearnu medicinu

 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

XIV za Kliniku za digestivnu hirurgiju - I hirurška

 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

XV za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 3 ginekološko-akušerske sestre sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca
 • 2 pedijatrijske sestre sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi za radno mesto medicinske sestre/tehničare i laboratorijske tehničare sa srednjom sručnom spremom:

 • IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

ADMINISTRATIVNI RADNICI – 1 IZVRŠILAC

Za Službu za pravne poslove

 • 1 Referent za kadrovske poslove   na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: IV stepen stručne spreme

TEHNIČKI RADNICI - 5 IZVRŠILACA

Za Službu za tehničke i druge poslove

Tehnički radnici sa nižom stručnom spremom

 • 5 spremača na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: Završena osnovna škola.

Zainteresovani kandidati uz prijavu, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate koji konkurišu sa srednjom stručnom spremom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
 • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin