Konkurs za prijem u radni odnos osobe sa invaliditetom na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d.direktora Kliničkog centra Srbije br. 5575 od 15. 04. 2019. godine, a u skladu sa članom 4a stav 1. tačka 1. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl.gl. RS“ br. 113 od 2013.godine )i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za  prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima  za zapošljavanje osobe sa invaliditetom koja se zapošljava pod opštim uslovima a u skladu sa propisima koji uerđuju oblast profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

ZDRAVSTVENOG RADNIKA SA SREDNjOM STRUČNOM SPREMOM – 1 IZVRŠILAC:

I za Kliniku za očne bolesti

1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

Uslovi: IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni  ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

  • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
  • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
  • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate koji konkurišu sa srednjom stručnom spremom)
  • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
  • overenu fotokopiju rešenja Nacionalne službe za zapošljavanje kojim se urvrđuje status osobe sa invaliditetom ili drugi dokaz o invaliditetu
  • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
  • uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof.dr Milika Ašanin