Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 8117 od 10.06.2019. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom ili radi zamene u skladu sa pozitivnim propisima i i to za:

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM– 2 IZVRŠIOCA

I u Centru za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 1 lekar specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

II u Centru za nuklearnu medicinu

 • 1 doktor medicine/lekar na specijalizaciji, na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit, položen specijalistički ispit iz odgovarajuće grane medicine (za lekara specijalistu)

ZDRAVSTVENI SARADNIK SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 1 IZVRŠIOC

I za Kliniku za psihijatriju

 • 1 diplomirani psiholog-specijalista medicinske psihologijena određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

Uslovi: VII/2 stepen stručne spreme, završen Filozofski fakultet (odsek za psihologiju), položen specijalistički ispit iz medicinske psihologije

ZDRAVSTVENI RADNICI SA VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 2 IZVRŠIOCA

I za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 1 viši laboratorijski tehničar, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad
 • 1 viša pedijatrijska sestra, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

Uslovi: VI stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit

ZDRAVSTVENI RADNICI SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM–3 IZVRŠIOCA:

I za Kliniku za ORL i MFH

 • 1 medicinska sestra/tehničar instrumentar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

II u Centru za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara anestetičar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad

Uslovi: IV stepen stručne spreme odgovarajućeg smera i položen stručni ispit

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike)
 • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata,moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin