Konkurs za prijem zdravstevnih radnika u stalni radni odnos

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 6776 od 13.05.2020. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-710/2019-02 od 04.06.2019. godine o Zaključku 51 br: 112-5283/2019 od 29.05.2019. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-979/2018-02 od 03.10.2018. godine o Zaključku 51 br: 112-8075/2018 od 28.08.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-221-1/2020-02 od 09.03.2020. godine o Zaključku 51 br: 112-1390/2020 od 14.02.2020. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7.,8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl.gl. RS“ br.96/19),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

ZDRAVSTVENI RADNICI SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 5 IZVRŠIOCA:

5 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom i to:

I za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane

 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

II za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 • 2 doktora medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

III za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurigju

 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

IV za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca za rad u Centru za endokrinu hirurgiju

Uslovi: Najmanje VII-1stepen stručne spreme,završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit, za lekare specijaliste VII-2 stepen stručne spreme, uverenje o položenom specijalističkom ispitu i položen stručni ispit

ZDRAVSTVENI RADNICI SA VIŠOM/VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 5 IZVRŠIOCA:

5 zdravstvenih radnika sa višom/visokom stručnom spremom i to:

I Za Kliniku za psihijatriju

 • 1 viši/strukovni radni terapeut na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

II Za Kliniku za neurohirurgiju

 • 2 viša/strukovna radiološka tehničara na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca za rad u Odeljenju za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela - X nož

III Za Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

 • 1 viši fizioterapeut na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

IV Za Kliniku za kardiologiju

 • 1 viši rendgen tehničar za Odsek urgentne – perkutane procedure na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

Uslovi: završena visoka zdravstvena škola strukovnih studija odgovarajućeg smera, stečeno visoko obrazovanje na strukovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10 septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10 septembra 2005 godine, položen stručni ispit

Zainteresovani kandidati uz prijavu, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu, odnosno uverenje o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu ( za kandidate zdravstvene radnike )
 • overena fotokopija uverenja o položenom specijalističkom ispitu (za lekare specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Opisi poslova za radno mesto je utvrđeno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava ističe8-og dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
prof.dr Milika Ašanin