Konkurs za prijem u radni odnos zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme za potrebe UKCS - Kovid bolnice

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 17126 od 28.12.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnosna određeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 12 meseci za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Srbije / Kovid bolnice u skladu sa pozitivnim propisima i to:

ZDRAVSTVENI RADNICI SA SREDNjOM STRUČNOM SPREMOM – 250 IZVRŠILACA na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 12 mesecii to:

  • 250 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

Uslovi: završena srednja škola i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

  • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
  • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojoj kandidat konkuriše
  • fotokopije svedočanstva od 1. do 4. razreda (za kandidate sa IV stepenom stručne spreme)
  • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
  • dokaz o radnom stažu, ukoliko kandidat ima radnog staža (listing iz PIO fonda kopija radne knjižice i drugo)
  • uverenje o državljanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Univerzitetskog kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata i u obavezi suda u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Univerzitet klinički centar Srbije, ul. Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Univerziteta kliničkog centra Srbije.

Kandidati, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata,moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava ističe 8-og dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin