Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 17127 od 28.12.2020. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-1518/2019-02 od 10.03.2020. godine o Zaključku 51 br: 12863/2019 od 20.12.2019. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-1057/2020-02 od 21.09.2020. godine o Zaključku 51 br: 112-6750/2020 od 27.08.2020. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavaiObaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-428/2020-02 od 14.12.2020. godine o Zaključku 51 br: 112-4873/2020 od 16.06.2020. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ičl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/19),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

ZDRAVSTVENERADNIKESA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 4 IZVRŠIOCA:

I za Službu za patohistologiju

 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

II za Kliniku za neurohirurgiju

 • 1 doktora medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

III za Kliniku za alergologiju i imunologiju

 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

IV za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška

 • 1 doktora medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

Uslovi: Završen Medicinski fakultet,položen stručni ispit, a za lekare specijaliste položen specijalistički ispit.

MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE SA SREDNjOM STRUČNOM SPREMOM – 1 IZVRŠILAC

I za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

Uslovi: IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit

ADMINISTARTIVNI RADNIK SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 1 IZVRŠILAC

I za Službu za pravne poslove

 • 1 diplomirani pravnik na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

Uslovi: VII/1 stepen stručne spreme, završen Pravni fakultet (odnosno odgovarajući ekvivalent u skladu sa propisom koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine)

Zainteresovani kandidati uz prijavu,kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstva od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike)
 • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste)
 • dokaz o radnom stažu, ukoliko kandidat ima radni staž (kopija radne knjižice, listing iz PIO fonda i drugo)
 • uverenje o državljanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Opisi poslova za radnamestasuutvrđenaPravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Univerzitetskog kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Univerzitetski klinički centar Srbije, ul. Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Univerzitetski kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata moguće je zasnivanje radnog odnosa

Rok za podnošenje prijava ističe8-ogdana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
UNIVERZITETASKOG KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
prof.dr Milika Ašanin