Konkurs za prijem zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom na određeno vreme za potrebe UKCS - Kovid bolnica

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 17125 od  28.12.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnosna određeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za

 Univerzitetski klinički centar Srbije/Kovid bolnicu

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 14 IZVRŠILACA:

 • 1 doktor medicine odnosno lekar specijalista radiologijena određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca
 • 1 doktor medicine odnosno lekar specijalista vaskularne hirurgije na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca
 • 5 doktora medicine odnosno lekara specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca
 • 5 doktora medicine odnosno lekara specijalista urgentne medicine na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca
 • 2 doktora medicine odnosno lekara specijalista transfuziologije na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: Završen Medicinski fakultet,položen stručni ispit, a za lekare specijaliste položen specijalistički ispitpoložen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike)
 • overena fotokopija uverenja o položenom specijalističkom ispitu (za kandidate lekare specijaliste)
 • dokaz o radnom stažu, ukoliko imaju radnog staža (kopiju radne knjižice, listing PIO fonda i drugo)
 • uverenje o državljanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Univerzitetskog kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Univerzitet klinički centar Srbije, ul. Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata,moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava ističe 8-og dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin