Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Konkurs za prijem administrativnih radnika sa visokom i srednjom stručnom spremom na određeno vreme za UKCS

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 6441 od 16.04.2024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla a najduže do 31.05.2024. godine u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

ADMINISTRATIVNI RADNIK SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 1 IZVRŠIOC:

I za Službu za pravne poslove

  • 1 pravni zastupnik na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla a najduže do 31.05.2024. godine za rad u Odelјenju opštih pravnih poslova

Uslovi: - završen Pravni fakultet; -na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; -na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.septembra 2005. godine; - položen pravosudni ispit;

ADMINISTRATIVNE RADNIKE SA SREDNјOM STRUČNOM SPREMOM – 4 IZVRŠIOCA:

I za Službu za pravne poslove

  • 4 referenta za pravne, kadrovske i administrativne poslove na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla a najduže do 31.05.2024. godine za rad u Odelјenju za kadrovske poslove

Uslovi: IV stepen stručne spreme;

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

  • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
  • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom kandidat konkuriše
  • overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu (za kandidate koji konkurišu za radno mesto pravnog zastupnika)
  • dokaz o radnom stažu, ukoliko kandidat ima radnog staža (listing iz PIO fonda kopija radne knjižice i drugo)
  • uverenje o državlјanstvu

 

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U UNIVERZITETSKOM KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Univerzitetskog kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata i u obavezi su da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Univerzitet klinički centar Srbije, ul. Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošlјavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Rok za podnošenje prijava ističe 8-og dana od dana objavlјivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i Ministrastva zdravlјa RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin