OBAVEŠTENјE O PRIJEMU U RADNI ODNOS MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA

 Po osnovu Konkursa objavlјenog na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje dana 04.05.2015. godine,obaveštavamo vas da suOdlukom Direktora KCS br. 10034 od 01.06.2015. godine, u radni odnos na određeno vremeu trajanju od tri meseca izabrane su sledeće medicinske sestre/tehničari:

Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma:

 1. Ivana Knežević, medicinska sestra (opšti smer)

Klinika za neurohirurgiju

 1. Tanja Gajić, medicinska sestra (opšti smer)

Klinika za infektivne i tropske bolesti

 1. Vesna Marijanović, medicinska sestra (opšti smer)

Klinika za kardiologiju

 1. Julijana Tomašević, medicinska sestra (opšti smer)

Klinika za kardiohirurgiju

 1. Marija Lazić, medicinska sestra (opšti smer)

Klinika za grudnu hirurgiju

 1. Aleksandra Jovanović, medicinska sestra (opšti smer)

Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška

 1. Vladimir Radojević, medicinski tehničar (opšti smer)

Klinika za gastroentrologiju:

 1. Nataša Anđelković, medicinska sestra (opšti smer)

Klinika za urologiju:

 1. Ivana Arsenović, medicinska sestra (opšti smer)

Klinika za nefrologiju:

 1. Ivana Trajković, medicinska sestra (opšti smer)

Klinika za ginekologiju i akušerstvo:

 1. Jelena Lazarević, pedijatrijska medicinska sestra

Klinika za očne bolesti:

 1. Milica Jovanov, medicinska sestra (opšti smer)

Klinika za dermatovenerologiju:

 1. Katarina Nikolić, medicinska sestra (opšti smer)

Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatplogiju:

 1. Ivan Protić, medicinski tehničar (opšti smer)

Centar za medicinsku biohemiju:

 1. Slađana Stefanović, laboratorijski tehničar

Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu:

 1. Tijana Nešović, viši radiološki tehničar

Pejsmejker centar:

 1. Marta Petraš, medicinska sestra (opšti smer)

Klinika za vaskularnu hirurgiju:

 1. Jelena Ignjatović, medicinska sestra (opšti smer)

Centar za prijem i zbrinjavanja urgentnih stanja – Urgentni centar

 1. Igor Miletić, medicinska tehničar (opšti smer)
 2. Marija Jančić, medicinska sestra (opšti smer)

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primlјeni u radni odnos zahvalјujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, u roku od deset dana od dana objavlјivanja obaveštenja o prijemu na sajtu Kliničkog centra Srbije ( do 10.06.2015. godine), na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,

                                                                                                                  

                                                                                                       DIREKTOR

                                                                                               Prof. dr Milјko Ristić