Konkurs za prijem u radni odnos

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br 8390 od 30.05.2016.godine, donete u postupku sprovođenja zapošlјavanja u skladu saZaklјučkom 51 Broj 112-3965/2016 od 11.04.2016.godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Odluke v.d. direktora br 8391 od 30.05.2016 godine i čl.7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS,autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS” 1/2015),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos

 I NA NEODREĐENO VREME SA PROBNIM RADOM OD TRI MESECA ZA

6 ZDRAVSTVENIH RADNIKA VISOKE STRUČNE SPREME I TO:
• 1 doktora medicine za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju za internističku onkologiju
• 1 doktora medicine specijalistu oftalmologije za Kliniku za neurohirurgiju
• 2 doktora medicine specijaliste pedijatrije za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
• 2 doktora medicine specijaliste anesteziologije sa reanimatologijom za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

Opšti uslovi:
Završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit i odgovarajuća specijalizacija (za radna mesta doktora medicine specijaliste). Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu u ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1 ZDRAVSTVENOG SARADNIKA VISOKE STRUČNE SPREME I TO:
• 1 diplomirani molekularni biolog za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

Opšti uslovi:
Završen Prirodno matematički fakultet smer molekularna biologija / Biološki fakultet. Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu u ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Zainteresovani kandidati uz prijavu u kojoj se obavezno navodi radno mesto za koje se kandidat prijavljuje kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:
• kratka poslovna biografija
• overenu fotokopiju diplome (o završenom fakultetu)
• overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
• overena fotokopija položenog specijalističkog ispita (za specijaliste)
• fotokopija radne knjižice (nije obavezan dokument)

10 ZDRAVSTVENIH RADNIKA SREDNjE STRUČNE SPREME – 10 IZVRŠILACA I TO:
• 1 medicinska sestra-tehničar za Kliniku za infektivne i tropske bolesti
• 1medicinska sestra-tehničar za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
• 3 medicinske sestre-tehničara za Kliniku za kardiologiju za salu za kateterizaciju
• 3 medicinske sestare –tehničara ginekološko akušerskog smera i
• 2 pedijatrijske sestre za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

Opšti uslovi:
IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:
• kratka poslovna biografija
• overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi
• overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda srednje škole
• overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
• fotokopija radne knjižice (nije obavezan dokument)


II NA ODREĐENO VREME NA PERIOD OD TRI MESECA ZA:

1 ZDRAVSTVENOG RADNIKA VISOKE STRUČNE SPREME I TO:
• 1 doktora medicine ili specijaliste odgovarajuće grane medicine za Kliniku za alergologiju i imunologiju

Opšti uslovi:
Najmanje VII 1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit. Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu u ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Zainteresovani kandidati uz prijavu u kojoj se obavezno navodi radno mesto za koje se kandidat prijavljuje kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:
• kratka poslovna biografija
• overenu fotokopiju diplome (o završenom fakultetu)
• overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
• overena fotokopija položenog specijalističkog ispita (za specijaliste)
• fotokopija radne knjižice (nije obavezan dokument)

Kandidati koji konkurišu za više radnih mesta u obavezi su da podnesu posebnu prijavu i kompletnu dokumentaciju za svako radno mesto za koje konkurišu, uz naznaku za koje radno mesto podnose konkretnu prijavu.

Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti prilažu samo izabrani kandidati pre zaključenja ugovora o radu.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.


Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave na Konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Doc. dr Milika Ašanin