Konkurs za prijem u radni odnos

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 10343 od 07.07.2016.godine, donete u postupku sprovođenja zapošljavanja u skladu sa Zaključkom 51 Broj 112-5806/2016 od 27.05.2016 Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS,autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS” 1/2015),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos


NA NEODREĐENO VREME SA PROBNIM RADOM OD TRI MESECA ZA

6 ZDRAVSTVENIH RADNIKA SREDNjE STRUČNE SPREME

• 1 medicinska sestra-tehničar za Kliniku za infektivne i tropske bolesti
• 1 medicinska sestra-tehničar za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
• 2 medicinske sestre-tehničara za Kliniku za vaskularnu hirurgiju
• 2 medicinske sestre/tehničara za Kliniku za digestivnu hirurgiju- I Hiruršku

Opšti uslovi:

IV stepen stručne spreme medicinske struke opšteg smera i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:
• kratka poslovna biografija
• overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi
• overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda srednje škole
• overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
• fotokopija radne knjižice (nije obavezan dokument)

Mole se kandidati koji konkurišu za više radnih mesta da u prijavi tačno naznače za koja radna mesta konkurišu.

Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti prilažu samo izabrani kandidati pre zaključenja ugovora o radu.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave na Konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

Doc. dr Milika Ašanin