Konkurs za prijem u radni odnos

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br.10723 od 15.07.2016. godine, donete u postupku sprovođenja zapošljavanja u skladu sa Kadrovskim planom za Klinički centar Srbije za 2015.godinu Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-520/2015-02 od 07.04.2015. godine i čl.7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS,autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS” 1/2015),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos


NA ODREĐENO VREME U TRAJANjU OD 3 MESECA

1 DIPLOMIRANI LOGOPED ILI MASTER LOGOPED ZA KLINIKU ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Opšti uslovi:
Završen Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova - smer logoped ili master akademske studije – smer logoped, položen stručni ispit, poznavanje engleskog jezika.

1 DIPLOMIRANI INŽENjER IZ OBLASTI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA ZA SLUŽBU ZA TEHNIČKE I DRUGE POSLOVE

Opšti uslovi:
Završen fakultet iz oblasti informacionih tehnologija na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova.

Zainteresovani kandidati uz prijavu u kojoj se obavezno navodi radno mesto za koje se kandidat prijavljuje kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:
• kratka poslovna biografija
• overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu
• overena fotokopija diplome o završenim master studijama (za master logopeda)
• overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za diplomiranog logopeda ili master logopeda)
• fotokopija radne knjižice (nije obavezan dokument)

Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti prilažu samo izabrani kandidati pre zaključenja ugovora o radu.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave na Konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

Doc. dr Milika Ašanin