Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br.7864 od 02.06.2017. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

DOKTORE MEDICINE/ LEKARE SPECIJALISTE ODGOVARAJUĆE GRANE MEDICINE – 4 IZVRŠILACA

I za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 2 doktora medicine/specijaliste odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

II za Centar za radiologiju i MR

 • 1 doktor medicine/ specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

III za Centar za nuklearnu medicinu

 • 1 doktor medicine/ specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

Uslovi:
Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen specijalistički ispit (za lekare specijaliste), položen stručni ispit.

MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARI SA VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 5 IZVRŠILACA

I za Centar za radiologiju i MR

 • 2 viša radiološka tehničara na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

II za Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

 • 2 viša fizioterapetuska tehničara na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

III za Kliniku za kardiologiju – za Službu za invazivnu dijagnostiku i intereventnu kardiologiju

 • 1 viši radiološki tehničar na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

Uslovi:
VI stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

MEDICINSKE SESTRE /TEHNIČARE SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM – 44 IZVRŠILACA:

I za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 7 medicinskih sestara/tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

II za Centar za nuklearnu medicinu

 • 1 medicinska sestra/tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

III za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 2 ginekološko-akušerske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

IV za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 1 medicinska sestra/ tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

V za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonsktruktivnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/ tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

VI za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška

 • 1 medicinska sestra/ tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

VII za Kliniku za grudnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/ tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

VIII za Kliniku za pulmologiju

 • 1 medicinska sestra/ tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

IX za Kliniku za neurohirurgiju

 • 1 medicinske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

X Kliniku za urologiju

 • 2 medicinske sestre/ tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

XI za Kliniku za nefrologiju

 • 2 medicinske sestre/ tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

XII za Kliniku za hematologiju

 • 2 medicinske sestre/ tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

XIII za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 • 3 medicinske sestre/ tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

XIV za Kliniku endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • 2 medicinske sestre/ tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

XV za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 • 5 medicinskih sestara/ tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca
 • 4 medicinske sestre/ tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca – za Odeljenje transplantacije

XVI za Kliniku za kardiologiju - za Službu urgentne kardiologije

 • 4 medicinske sestre/ tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

XVII za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/ tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

XVIII za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju

 • 2 medicinske sestre/ tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

XIX za Službu za patohistologiju

 • 1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

Uslovi:
IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

SPREMAČ I- 20 IZVRŠILACA

SERVIRKE - 6 IZVRŠIOCA

Uslovi:
Završena osnovna škola.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
 • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

Doc. dr Milika Ašanin