Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme - doktori medicine/lekari specijalisti

Po osnovu konkursa objavlјenog dana 05.06.2017. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Nacionalne službe za zapošlјavanje a dana 06.06.2017.godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br.9811 od 20.07.2017.godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju od 3 meseca za radna mesta za: dva doktora medicine/specijaliste odgovarajuće grane medicine za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, jednog doktora medicine/ specijalistu odgovarajuće grane medicine za Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu i jednog doktora medicine/specijalistu odgovarajuće grane za medicine za Centar za nuklearnu medicinu izabrani su sledeći kandidati:

I za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

  1. Dr Maja Milinić, doktor medicine na specijalizaciji iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije
  2. Dr Miona Šokorac, doktor medicine na specijalizaciji iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije

II za Centar za radiologiju i MR

1.   Dr Miodrag Nišević, doktor medicine

III za Centar za nuklearnu medicinu

1.   Dr Jelena Pantović, doktor medicine na specijalizaciji iz nuklearne medicine

Kandidati koji su primlјeni u radni odnos po ovom konkursu biće pozvani od strane Službe za pravne poslove radi potpisivanja ugovra o radu u narednih 10 dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja.

Svim kandidatimakoji su konkurisali, a nisu primlјeni u radni odnos zahvalјujemo se i molimo da podignu svoja dokumentau roku od deset dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja u prostorijama Arhive - fotokopirnice, radnim danima od 10.00 do 14.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,             
                                                                                                                                                             

V.D. DIREKTOR  

                                                                                                                                    

Doc. dr Milika Ašanin