Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br.12776 od 09.10.2017. godine, a skladu sa Zaklјučkom 51 Broj 112-12258/2016 od 28.12.2016. godine, Zaklјučkom 51 Broj 112-1733/2017 od 27.02.2017. godine, Zaklјučkom 51 Broj 112-5003/2017 od 26.05.2017. godine, Zaklјučkom 51 Broj 112-7287/2017 od 01.08.2017. godine i Zaklјučkom 51 Broj 112-8183/2017 od 29.08.2017. godine, Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisimana neodređeno vremesa probnim radom od 3 meseca za:

9 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom i to:

 • 5 doktora medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
 • 2 doktora medicine ili specijaliste odgovarajuće grane medicine za Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu
 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicne za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicne za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

Uslovi:

Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit.

10 zdravstvenih radnika sa višom stručnom spremom i to:

 • 1 medicinska sestra/tehničaropšteg smera sa višom stručnom spremomza Kliniku za očne bolesti
 • 1 fizioterapeutski tehničar sa višom stručnom spremom za Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • 2 medicinske sestre/tehničaraopšteg smera sa višom stručnom spremomza Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
 • 1 radiološki tehničar sa višom stručnom spremom za Kliniku za kardiologiju (sala za kateterizaciju)
 • 5 radioloških tehničara sa višom stručnom spremom za Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

Uslovi:

VI stepen stručne sprememedicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

56 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom i to:

 • 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za neurohirurgiju
 • 4 ginekološko-akušerskih sestara/tehničara sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
 • 2 pedijatrijske sestare/tehničara sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
 • 2 farmaceutska tehničara sa srednjom stručnom spremom za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje
 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za infektivne i tropske bolesti
 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za pulmologiju
 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za urologiju
 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za hematologiju
 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
 • 1 tehničar medicinske struke sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
 • 5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – UC
 • 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za kardiologiju
 • 6 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za očne bolesti
 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za dermatovenerologiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za vaskularnu hirurgiju
 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za gastroenterologiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za grudnu hirurgiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za nefrologiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za neurologiju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za psihijatriju
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za alergologiju

Uslovi:

IV stepen stručne sprememedicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

1 sistem inženjer za Službu za tehničke i druge poslove

Uslovi:

VII stepen stručne spreme iz oblasti informacionih tehnologija

5 nemedicinskih pomoćnih i tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom i to,

 • 1 spremač za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar
 • 1 spremač za Kliniku za kardiologiju
 • 2 radnika za prenos pacijenata za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar
 • 1 transportni radnik za Kliniku za kardiologiju

Uslovi:

Završena osnovna škola

Zainteresovani kandidati uz prijavu,kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
 • overena fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za lekare specijaliste)

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu u ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi su da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul. Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošlјavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati (zdravstveni radnici) koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika i saradnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8dana od dana objavlјivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i Ministrastva zdravlјa RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

Doc. dr Milika Ašanin