Konkurs za prijem u radni odnos 2 zdravstvena radnika sa visokom sručnom spremom

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 15739 od 20.12.2017. godine, a skladu sa Zaključkom 51 Broj 112-7287/2017 od 01.08.2017. godine, Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i saglasnosti Ministrastva zdravlja RS br. 112-01-976/2017-02 od 25.08.2017. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

2 zdravstvena radnika sa visokom sručnom spremom i to:

  • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine za Kliniku za psihijatriju
  • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine za Službu za patohistologiju

Uslovi:
Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

  • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
  • overenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu
  • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
  • overena fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za lekare specijaliste)
  • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
  • uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu u ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi su da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul. Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika i saradnika.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.DDIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

Doc. dr Milika Ašanin