Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D.Direktora Kliničkog centra Srbije br. 15741 od 20.12.2017. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:


DOKTORE MEDICINE/ LEKARE SPECIJALISTE ODGOVARAJUĆE GRANE MEDICINE – 15 IZVRŠILACA

I za Kliniku za ortopedsku hiruriju i traumatologiju

 • 1 doktora medicine/specijaliste odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

II za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 • 1 doktor medicine/ specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

III za Kliniku za digestivnu hirurgiju – I hirurška

 • 2 doktor medicine/ specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

IV za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • 2 doktora medicine/ specijaliste odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca
 • 1 doktor medicine/ specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju od 3 meseca za potrebe Intenzivne nege za urgentnu endokirnologiju sa Kabinetom za urgentna stanja u endokrinologiji u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnom centru

V za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju

 • 1 doktor medicine/ specijalista odgovrajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca za potrebe gastroonkologije

VI za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 1 doktor medicine/ specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

VII za Kliniku za očne bolesti

 • 1 doktor medicine/ specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

VIII za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

 • 1 doktor medicine/ specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

IX za Kliniku za kardiologiju

 • 1 doktor medicine na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

X za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 1 doktor medicine/ specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju od tri meseca

XI za Kliniku za kardiohirurgiju

 • 1 doktora medicine na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad
 • 1 doktor medicine/ specijalista odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju od tri meseca

Uslovi za radna mesta doktor medicine/lekar specijalista odgovarajuće grane medicine:

 • Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen specijalistički ispit (za lekare specijaliste), položen stručni ispit.


DIPLOMIRANOG FARMACEUTA – 1 IZVRŠILAC

I za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje

 • 1 diplomirani farmaceut na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

Uslovi za radno mesto diplomiranog farmaceuta:

 • Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Farmaceutski fakultet, položen stručni ispit.


MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARI I LABORATORIJSKI TEHNIČAR SA VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 6 IZVRŠILACA

I za Centar za nuklearnu medicinu

 • 1 radiološki tehničar sa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

II za Kliniku za neurologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

III za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa višom stručnom spremom, na određeno vreme, zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

IV za Kliniku za hematologiju

 • 1 laboratorijskog tehničara sa višom stručnom spremom, na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

V za Kliniku za kardiologiju

 • 1 radiološki tehničar sa višom stručnom spremom na određeno vreme, zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

Uslovi za radno mesto medicinske sestre/tehničara, laboratorijskog tehničara i radiološkog tehničara sa višom stručnom spremom:

 • VI stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.


MEDICINSKE SESTRE /TEHNIČARE SA SREDNjOM STRUČNOM SPREMOM – 43 IZVRŠILACA:

I za Kliniku za neurohirugiju

 • 3 medicinske sestare/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca

II za Kliniku za neurologiju

 • 4 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla od 3meseca

III za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 • 2 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla do 3meseca za potrebe odeljenja u Urgentnom centru

IV za Kliniku za nefrologiju

 • 2 medicinske sestare/tehničare opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca

V za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 1 medicinska sestra/tehničar sa srednjom stručnom spemom opšteg smra na određeno vreme zbog potrebe posla od 3meseca

VI za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 2 medicinske sestare/tehničare sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca

VII za Kliniku endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • 2 medicinske sestre/ tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme do 3 meseca
 • 2 medicinske sestre /tehničare opšteg smera sa srednjom stručnom spemom na određeno vreme do 3 meseca za potrebe endokrine hirugije

VIII za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 • 6 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme do 3 meseca

IX za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 • 2 medicinske sestre/ tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme do 3 meseca

X za Kliniku za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca

XI za Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

 • 2 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca

XII za Kliniku za kardiologiju

 • 3 medicinske sestre/ tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spemom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad
 • 2 medicinske sestre/ tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca

XIII za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca

XIV Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška

 • 2 medicinske sestre/ tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca

XV za Službu za mikrobiologiju

 • 2 laboratorijska tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

XVI za Centar za polikliničku delatnost - Polikliniku

 • 1 medicinska sestra/ tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spemom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

XVII za Kliniku za očne bolesti

 • 3 medicinske sestre/ tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca

Uslovi za radno mesto medicinske sestre/tehničara sa srednjom sručnom spremom:

 • IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.


REFERENT ZA FTO I OPERATIVNE POSLOVE ZOP-a – 5 IZVRŠILACA na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca za Službu za tehničke i druge poslove

Uslovi:

 • IV stepen stručne spreme


RUKOVAOC KOTLOVA NA GORIVO GAS - 1 IZVRŠILAC na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca za Službu za tehničke i druge poslove

Uslovi:

 • III stepen stručne spreme tehničke struke


VOZAČ SANITETSKOG VOZILA – 1 IZVRŠILAC na određeno vreme zbog potrebe posla do 3 meseca za Službu za tehničke i druge poslove

Uslovi:

 • III stepen stručne spreme tehničke struke


RADNIK NA ODRŽAVANjU HIGIJENE I PRANjU POSUĐA - 2 IZVRŠIOCA na određeno vreme u trajanju do 3 meseca za Službu za mikrobiologiju

Uslovi:

 • Završena osnovna škola.


SPREMAČI - 10 IZVRŠILACA na određeno vreme u trajanju do 3 meseca za Službu za tehničke i druge poslove

Uslovi:

 • Završena osnovna škola.


SERVIRKE - 10 IZVRŠIOCA na određeno vreme u trajanju do 3 meseca

Uslovi:

 • Završena osnovna škola.


Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike/saradnike)
 • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Kandidati za radno mesto refrent FTO i operativne poslove ZOP-a, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence za vršenje poslova privatnog ovezbeđenja u skladu sa zakonom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

Doc. dr Milika Ašanin