Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 1536 od 05.02.2019. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 9 IZVRŠILACA

I za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 • 1 doktora medicine / lekaraspecijaliste odgovarajuće grane medicine na određeno vreme utrajanju do 3 meseca

II za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 • 1 doktora medicine / specijaliste odgovarajuće grane medicine na određeno vreme u trajanju do 3 meseca za Odeljenje internističke intenzivne nege.
 • 2 doktora medicine / 2 doktora medicine na specijalizaciji na određeno vreme u trajanju do 3 meseca u Odeljenju za transplantaciju organa Klinike za urgentnu hirurgiju

III za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • 1 doktor medicine na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za potrebe Centra za endokrinu hirurgiju

IV za Kliniku za alergologiju

 • 1 doktora medicine na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenot do njegovog povratka na rad

V za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 1 lekar specijalista ginekologije i akušerstva na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad
 • 1 doktor medicine na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

VI za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 1 lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom ili iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

Uslovi za radno mesto doktora medicine / specijaliste odgovarajuće grane medicine:

 • Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, položen specijalistički ispit iz odgovarajuće grane medicine (za lekare specijaliste), položen stručni ispit.

ZDRAVSTVENI RADNICI SA VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 5 IZVRŠILACA

I za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane

 • 1 dijetetičar nutricionista sa višom stručnom spremom, na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

II za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 2 medicinske sestre / tehničara opšteg smera sa višom stručnom spremom na određeno vreme, zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

III za Kliniku za digestivnu hirurgiju – Prvu hiruršku kliniku

 • 1 medicinska sestra / tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad a za rad u operacionoj sali - instrumentar

Uslovi za radno mesto  medicinske sestre/ tehničara, sa višom stručnom spremom:

 • VI stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

IV za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 • 1 laboratorijski tehničar sa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za Odsek za transfuzionu medicinu

Uslovi za radno mesto laboratorijskog tehničara sa višom stručnom spremom u Odseku za transfuzionu medicinu:

 • Najmanje V stepen stručne spreme odgovarajućeg smera, poznavanje intraoperativnog spašavanja krvi i položen stručni ispit.

ZDRAVSTVENI RADNICI SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM – 41 IZVRŠIOC:

I za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

II Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar

 • 1 medicinska sestra/tehničar - instrumentara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Operacionom bloku Klinike za urgentnu hirurgiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnom centru
 • 1 medicinska sestara /tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Odeljenju za neurotraumatologiju – (neurohirurško E odeljenje) Klinike za urgentnu hirurgiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentnom centru

III za Kliniku za nefrologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3meseca

IV za Kliniku za očne bolesti

 • 1 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca
 • 1 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom za rad u operacionoj sali – instrumentarka, na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

V za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

VI za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

VII za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 • 1 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

VIII za Kliniku za hematologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

IX za Kliniku za alergologiju i imunologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

X za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

XI za Kliniku za pulmologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

XII za Pejsmejker centar

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

XIII za Kliniku za urologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

XIV za Kliniku za neurohirurgiju

 • 4 medicinske sestre /tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za obavljanje poslova u Odeljenju za neurotraumatologiju (šok „E“) u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar
 • 1 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za obavljanje poslova u Neurohirurškoj ambulanti Centra za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

XV za Kliniku za digestivnu hirurgiju - I hirurška

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3meseca
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Klinici za urgentnu hirurgiju u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja
 • 1 medicinska sestra/ tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

XVI za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

XVII za Kliniku za neurologiju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

XVIII za Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje

 • 2  farmaceutska tehničara sa srednjom stručnom spremomna određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka na rad

XIX za Kliniku za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3meseca za rad u Odseku za audiologiju i vestibulologiju

XX za Kliniku za kardiologiju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za rad u Službi urgentne kardiologije u Urgentnom centru.

XXI za Centar za medicinsku biohemiju

 • 3 laboratorijska tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

XXII za Službu za patohistologiju

 • 1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

Uslovi za radno mesto medicinske sestre/tehničare i laboratorijske tehničare sa srednjom sručnom spremom:

 • IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI RADNICI - 15 IZVRŠILACA

Za Službu za pravne poslove

 • I SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK - 1 IZVRŠILAC za Službu za pravne poslove za rad na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad.

Uslovi: VII/1 stepen stručne spreme, završen Pravni fakultet, položen pravosudni ispit.

Za Službu za tehničke i druge poslove

 • II REFERENT ZA FTO I OPERATIVNE POSLOVE ZOP-a - 2 IZVRŠIOCA za rad na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: IV stepen stručne spreme

 • III VOZAČ SANITETSKOG VOZILA – 1 IZVRŠILAC za rad na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: Najmanje III stepen stručne spreme, vozačka dozvola B i C kategorije

 • IV Električar – 1 IZVRŠILAC

Uslovi: III stepen stručne spreme odgovarajućeg smera

Tehnički radnici sa nižom stručnom spremom

 • V RADNIK U GARDEROBI – 1 IZVRŠILACna određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca za potrebe Centra za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

Uslovi: Završena osnovna škola..

 • VI POMOĆNI RADNIK NA NEZI BOLESNIKA – 4 IZVRŠIOCA na određeno vreme, zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: Završena osnovna škola.

 • VII SPREMAČ - 5 IZVRŠILACA na određeno vreme zbog potrebe posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: Završena osnovna škola.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike/saradnike)
 • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste i biohemičare specijaliste)
 • overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu (za dipl. pravnika)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Kandidati za radno mesto referenta za FTO i operativne poslove ZOP-a koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da radi zasnivanja radnog odnosa dostave overenu fotokopiju licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja u skladu sa zakonom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin