Rezulatati konkursa za X nož za Kliniku za neurohirurgiju

Po osnovu konkursa objavljenog dana 08.08.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, a dana 09.08.2019. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da je Odlukom v.d.direktora br. 12014 od 30.08.2019. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca za 1 zdravstvenog saradnika sa visokom stručnom spremom izabran sledeći kandidat:

1 zdravstveni saradnik sa visokom stručnom spremom

I za Kliniku za neurohirurgiju – 1 diplomirani fizičar/fizikohemičar za potrebe Centra za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela - X nož

  • Dragan Ćirić, diplomirani fizikohemičar

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTORA
prof. dr Milika Ašanin