Konkurs na neodređeno vreme za 2 zdravstvena radnika sa višom stručnom spremom i 21 zdravstvena radnika sa srednjom stručnom spremom

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 7793 od 04.06. 2020. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-979/2018-02 od 03.10.2018. godine o Zaključku 51 br: 112-8075/2018 od 28.08.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-221-1/2020-02 od 09.03.2020. godine o Zaključku 51 br: 112-1390/2020 od 14.02.2020. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl.gl. RS“ br.96/19),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

ZDRAVSTVENI RADNICI SA VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 2 IZVRŠIOCA:

2 zdravstvena radnika sa višom stručnom spremom i to:

I za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 1 viša/strukovna medicinska sestra-tehničar opšteg smera na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

II za Kliniku za pulmologiju

 • 1 viša/strukovna medicinska sestra-tehničar opšteg smera na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

Uslovi: VI stepen stručne spreme medicinske struke i položen stručni ispit

ZDRAVSTVENI RADNICI SA SREDNjOM STRUČNOM SPREMOM – 21 IZVRŠILAC:

21 zdravstveni radnik sa srednjom stručnom spremom i to:

I Za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 5 medicinskih sestara-tehničara opšteg smera na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

II Za Kliniku za pulmologiju

 • 9 medicinskih sestara-tehničara opšteg smera na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

III Za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 6 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

IV Za Kliniku za kardiohirurgiju

 • 1 medicinska sestra-tehničar – perfuzer na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca

Uslovi: IV stepen stručne spreme medicinske struke i položen stručni ispit

Zainteresovani kandidati uz prijavu, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu, odnosno uverenje o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overena fotokopija svedočanstva od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Opisi poslova za radno mesto je utvrđeno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava ističe8-og dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
prof. dr Milika Ašanin