Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme za UKCS

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 4272 od 14.03.2024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA SREDNјOM STRUČNOM SPREMOM – 50 IZVRŠIOCA:

I za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

II za Službu za patologiju,patohistologiju i medicinsku citologiju

 • 1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

III za Kliniku za nefrologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

IV za Centar za polikliničku delatnost-Poliklinika

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

V za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

VI za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

VII za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

VIII za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja-UC

 • 6 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

IX za Kliniku za gastroenterohepatologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

X za Kliniku za kardiologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XI za Kliniku za urologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XII za Kliniku za hematologiju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XIII za Centar za radiologiju

 • 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XIV za Kliniku za kardiohirurgiju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XV za Kliniku za ORL i MFH

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XVI za Kliniku za neurohirurgiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XVII za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XVIII za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XIX za Kliniku za očne bolesti

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XX za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 2 ginekološko-akušerske sestre sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: IV stepen stručne spreme odgovarajućeg smera i položen odgovarajući stručni ispit

XXI za Kliniku za digestivnu hirurgiju-Prva hirurška

 • 1 laboratorijski tehničar u transfuziologiji sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za rad u Kabinetu za transfuziologiju

Uslovi: srednje obrazovanje, položen odgovarajući stručni ispit i položen specijalistički ispit za rad u Službi za transfuziju krvi

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom kandidat konkuriše
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
 • overeno uverenje o položenom specijalističkom ispitu za rad u Službi za transfuziju krvi (za kandidate koji konkurišu za Kliniku za digestivnu hirurgiju)
 • overenu fotokopiju svedočanstva od 1. do 4. razreda (za kandidate sa IV stepenom stručne spreme)
 • dokaz o radnom stažu, ukoliko kandidat ima radnog staža (listing iz PIO fonda kopija radne knjižice i drugo)
 • uverenje o državlјanstvu

 

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U UNIVERZITETSKOM KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Univerzitetskog kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata i u obavezi su da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Univerzitet klinički centar Srbije, ul. Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošlјavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Kandidati, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata,moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava ističe 10-og dana od dana objavlјivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i Ministrastva zdravlјa RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin