Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Konkurs za prijem administrativnih i tehničkih radnika u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za UKCS

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 4885 od 22.03.2024. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-00114/2024-02 od 05.03.2024. godine o Zaklјučku 51 br: 112-1499/2024 od 27.02.2024. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vremesa probnim radom od 6 meseci za:

ADMINISTRATIVNI RADNICI SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 3 IZVRŠILACA:

I za Službu za pravne poslove

 • 2 pravna zastupnika na neodređeno vreme sa probnim radom od šest meseci

Uslovi: -Završen Pravni fakultet; - na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.septembra 2005. godine, - na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; -položen pravosudni ispit;

II za Službu za javne nabavke

 • 1 službenik za javne nabavke na neodređeno vreme sa probnim radom od šest meseci

Uslovi:-Visoko obrazovanje; - na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.septembra 2005. godine, - na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; -položen stručni ispit za službenika za javne nabavke;

TEHNIČKI RADNIK SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 1 IZVRŠILAC:

I za Službu za tehničke i druge slične poslove

 • 1 inženjer investicionog/tehničkog održavanja/održavanja uređaja i opreme na neodređeno vreme sa probnim radom od šest meseci

Uslovi: -Visoko obrazovanje; - na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.septembra 2005. godine, - na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine ili –na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine, - na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

TEHNIČKI RADNICI SA SREDNјOM STRUČNOM SPREMOM – 6 IZVRŠIOCA:

I za Službu za pravne poslove

 • 5 radnika obezbeđenja sa oružjem/stražar sa srednjom stručnom spremom na neodređeno vreme sa probnim radom od šest meseci

Uslovi: Srednje obrazovanje; licenca za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja sa oružjem;

II za Službu za tehničke i druge slične poslove

 • 1 vozač sanitetskog vozila na neodređeno vreme sa probnim radom od šest meseci

Uslovi: Srednje obrazovanje; vozačka dozvola B kategorije;

POMOĆNI I TEHNIČKI RADNICI SA NIŽOM STRUČNOM SPREMOM – 10 IZVRŠIOCA:

I za Centar za polikliničku delatnost – Poliklinika

 • 1 spremač – spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge na neodređeno vreme sa probnim radom od šest meseci

Uslovi: - Osnovno obrazovanje;

II za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane

 • 9 servirki na neodređeno vreme sa probnim radom od šest meseci

Uslovi: - Osnovno obrazovanje;

Zainteresovani kandidati uz prijavu, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima);
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom kandidat konkuriše;
 • overenu fotokopiju vozačke dozvole B kategorije (za kandidate koji konkurišu za radno mesto vozača sanitetskog vozila);
 • overeno uverenje o položenom pravosudnom ispitu (za kandidate koji konkurišu za radno mesto pravnog zastupnika);
 • overeno uverenje o položenom stručnom ispitu za službenika za javne nabavke (za kandidate koji konkurišu za radno mesto službenika za javne nabavke);
 • overenu licencu za vršenje specijalističkih poslovaslužbenika obezbeđenja sa oružjem (za kandidate koji konkurišu za radno mesto radnika obezbeđenja sa oružjem);
 • dokaz o radnom stažu, ukoliko kandidat ima radni staž (kopija radne knjižice, listing iz PIO fonda i drugo);
 • uverenje o državlјanstvu;

 

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U UNIVERZITETSKOM KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Opisi poslova za radna mestasu utvrđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i kandidatima je dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Univerzitetskog kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Univerzitetski klinički centar Srbije, ul. Pasterova br. 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošlјavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Rok za podnošenje prijava ističe8-og dana od dana objavlјivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i Ministrastva zdravlјa RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
prof.dr Milika Ašanin