Klinika za urgentnu internu medicinu

Klinika za prijem i zbrinjavanje urgentnih internističkih stanja obuhvata: Prijemno-trijažnu službu, Odeljenje internističke intenzivne nege, Službu urgentne kardiologije, Odeljenje urgentne neurologije i Odeljenje urgentne gastroenterologije i hepatologije.

1. Direktor Klinike Prof. dr Predrag Mitrović
2. Zamenik direktora Klinike
3. Glavna sestra VMS Miroslava Milošević

1. PRIJEMNO- TRIJAŽNA SLUŽBA KLINIKE ZA URGENTNU INTERNU MEDICINU
1. Načelnik službe Dr Milan Zlatar
2. Glavni tehničar službe VMS Danijela Spasenović


1.1 Prijemno kardiološko odeljenje
1. Načelnik odeljenja Dr Milan Zlatar (i načelnik Prijemno-trijažne službe Klinike)
2. Glavna sestra

1.2 Opšta internistička ambulanta Tel: 366-24-15
1. Glavni tehničar ambulante

1.3 Internistička opservacija i reanimacija Tel: 366-24-14
1. Glavna sestra VMS Danijela Spasenović

1.4 Prijemna- dijagnostička ambulanta sa opservacijm (neurologija) Tel: 366-24-12
1. Šef
2. Glavna sestra VMS Irena Jevtović

1.5 Gastroenterološka ambulanta sa Kabinetom za Endoskopiju Tel: 366-24-10
1. Šef Ass. dr Tijana Glišić
2. Glavni tehničar VMS Danijel Sladović

2. ODELjENjE INTERNISTIČKE INTENZIVNE NEGE

1. Načelnik Prim. dr Zoran Rajić
2. Glavna sestra VMS Dragana Matijašević


2.1 Intenzivna nega za urgentnu endokrinologiju sa Kabinetom za urengentna stanja u endokrinologiji Tel: 366-23-29
1. Šef Prim. dr Dragana Popović
2. Glavna sestra VMS Zlatković Vesna

2.2 Intenzivna nega hematologije
1. Šef Funkciju obavlja načelnik IIN Prim. dr Zoran Rajić
2. Glavna sestra Funkciju obavlja glavna sestra IIN VMS Dragana Matijašević

2.3 Intenzivna nega alergologije i imunologije
1. Šef Prim. sci med. Radovan Mijanović
2. Glavna sestra Funkciju vrši glavna sestra IIN VMS Dragana Matijašević

3. ODELjENjE URGENTNE GASTROENTEROLOGIJE I HEPATOLOGIJE

1. Načelnik Doc. dr Dušan Popović
2. Glavna sestra VMS Milica Dejanović

4. SLUŽBA URGENTNE KARDIOLOGIJE

1. Načelnik Prof. dr Milika Ašanin Tel: 361-55-52
2. Glavna sestra VMS Ljiljana Kljajić
3. Klinički farmakolog


4.1 Koronarna jedinica „A“ Tel: 366-23-35
1. Načelnik Prof. dr Igor Mrdović
2. Glavna sestra VMS Sanja Kovačević

4.2 Koronarna jedinica „B“ Tel: 366-23-34
1. Načelnik Prof. dr Branislav Stefanović
2. Glavna sestra VMS Olgica Vesić

4.4 Postkoronarna jedinica I Tel: 366-23-73
1. Načelnik
2. Glavna sestra VMS Ljiljana Kljajić vrši funkciju

4.5 Postkoronarna jedinica II Tel: 366-23-78
1. Načelnik Prof. dr Predrag Mitrović
2. Glavna sestra VMS Miroslava Milošević

4.6 Kabinet za neinvazivnu dijagnostiku Tel: 366-23-30
1. Načelnik Prim. dr Jasna Kostić
2. Medicinska sestra- tehničar VMS Snežana Krstić

4.7 Kabinet za tromboembolizam i hemostazu
1. Šef
2. Medicinska sestra - tehničar

4.8 Kabinet za akutnu srčanu insuficijenciju
1. Šef Dr Ana Karadžić
2. Gl. sestra

4.9 Kabinet za bol u grudima
1. Šef Doc. dr Ratko Lasica
2. Glavna sestra Vms Mira Luković

5. ODELjENjE URGENTNE NEUROLOGIJE- VII odeljenje

1. Načelnik Prof. dr Dejana Jovanović
2. Glavna sestra VMS Nataša Milojković


5.1 Jedinica neurološke intenzivne nege Tel: 066 844-6559
1. Šef Mr sci. med. Ivana Berisavac
2. Glavna sestra VMS Dragana Ilić

5.2 Jedinica za moždani udar
1. Šef
2. Glavna sestra VMS Biljana Matijević

5.3 Jedinica poluintenzivne nege Tel: 366-23-83
1. Šef
2. Glavna sestra

5.4  Dijagnostički kabineti