Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br.­­­ 7735 od 26.06.2018. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 6680 od 30.05.2018. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 6681 od 30.05.2018. godine, a skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-00526/2018-02 od 07.05.2018. godine o Zaključku 51 Broj 112-3878/2018 od 25.04.2018. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavai čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem lekara na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS i NSZ dana 24.04.2018. godine, a 25.04.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 6422 od 24.05.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca ili do povratka na rad privremeno odsutnog zaposlenog za 5 doktora medicine/lekara specijalista odgovarajuće grane medicine, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem medicinskih sestara i tehničara na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS i NSZ dana 24.04.2018. godine, a 25.04.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 6423 od 24.05.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca ili do povratka na rad privremeno odsutnog zaposlenog, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem radioloških tehničara na neodređeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije dana 24.04.2018. godine, a dana 26.04.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 6421 od 24.05.2018. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za radna mesta za 5 radioloških tehničara sa višom stručnom spremom za Centar za radiologiju i MR, izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme 5 radioloških tehničara sa višom školom

Na osnovu Odluke V.D. direktora Kliničkog centra Srbije br. 5026 od 23.04.2018. godine, a u skladu sa Zaklјučkom 51 Broj 112-7287/2017 od 01.08.2017. godineKomisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavai Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-976/2017-02 od 25.08.2017. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i probnim radom od 3 meseca

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za zdravstvene radnike sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 5027 od 23.04.2018. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem lekara i zdravstvenih saradnika na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavlјen na internet stranici KCS i NSZ dana 26.02.2018. godine, a 28.02.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br . 4304 od 10.04.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca ili do povratka na rad provremeno odsutnog zaposlenog za 1 molekularnog biologa i 1 diplomiranog farmaceuta-medicinskog biohemičara-specijalistu medicinske biohemije za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma i 14 doktora medicine ili lekara specijalista odgovarajuće grane medicine za ostale OJ KCS, primlјeni sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem jednog lekara specijaliste na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavlјenog na internet stranici KCS dana 16.03.2018. godine, a dana 19.03.2018. godine na internet stranici NSZ i Ministarstva zdravlјa RS i u skladu sa Odlukom V.D. Direktora KCS br. 4303 od 10.04.2018.godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca za 1 lekara specijalistu odgovarajuće grane medicine za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, primlјen je kandidat:

Opširnije...