Rezultati konkursa za prijem medicinskih sestara i tehničara na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavljen na internet stranici KCS i NSZ dana 24.04.2018. godine, a 25.04.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 6423 od 24.05.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca ili do povratka na rad privremeno odsutnog zaposlenog, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem radioloških tehničara na neodređeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije dana 24.04.2018. godine, a dana 26.04.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 6421 od 24.05.2018. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za radna mesta za 5 radioloških tehničara sa višom stručnom spremom za Centar za radiologiju i MR, izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme 5 radioloških tehničara sa višom školom

Na osnovu Odluke V.D. direktora Kliničkog centra Srbije br. 5026 od 23.04.2018. godine, a u skladu sa Zaklјučkom 51 Broj 112-7287/2017 od 01.08.2017. godineKomisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavai Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-976/2017-02 od 25.08.2017. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i probnim radom od 3 meseca

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za zdravstvene radnike sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 5027 od 23.04.2018. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem lekara i zdravstvenih saradnika na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavlјen na internet stranici KCS i NSZ dana 26.02.2018. godine, a 28.02.2018. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br . 4304 od 10.04.2018. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca ili do povratka na rad provremeno odsutnog zaposlenog za 1 molekularnog biologa i 1 diplomiranog farmaceuta-medicinskog biohemičara-specijalistu medicinske biohemije za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma i 14 doktora medicine ili lekara specijalista odgovarajuće grane medicine za ostale OJ KCS, primlјeni sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem jednog lekara specijaliste na određeno vreme

Po osnovu konkursa koji je objavlјenog na internet stranici KCS dana 16.03.2018. godine, a dana 19.03.2018. godine na internet stranici NSZ i Ministarstva zdravlјa RS i u skladu sa Odlukom V.D. Direktora KCS br. 4303 od 10.04.2018.godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju do 3 meseca za 1 lekara specijalistu odgovarajuće grane medicine za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, primlјen je kandidat:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem sestara/tehničara na određeno vreme

Po osnovu konkursa objavlјenog na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i internet stranici Klinničkog centra Srbije dana 26.02.2018. godine a na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS dana 28.02.2018. godine,obaveštavamo vas da se Odlukom v.d. direktora br. 3938 od 30.03.2018. godine u radni odnos na određeno vreme, zbog potrebe posla na period do tri meseca, ili radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u Klinički centar Srbije primaju se sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem 1 montera grejanja, 10 spremača, 2 servirke i 1 perača lab. posuđa na određeno vreme

Po osnovu konkursa objavlјenog na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i internet stranici Klinničkog centra Srbije dana 26.02.2018. godine, a na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS dana 28.02.2018. godine, obaveštavamo vas da se Odlukom v.d. direktora br. 3937 od 30.03.2018. godine u radni odnos na određeno vreme, zbog potrebe posla na period do tri meseca, u Klinički centar Srbije primaju se sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem 32 medicinske sestre/tehničara na neodređeno vreme

Po osnovu konkursa objavlјenog na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i internet stranici Klinničkog centra Srbije dana 26.02.2018. godine a na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS dana 28.02.2018. godine, obaveštavamo vas da se Odlukom v.d. direktora br. 3939 od 30.03.2018. godine u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom u trajanju od tri meseca za 32 zdravstvena radnika sa srednjom stručnom spremom u Klinički centar Srbije, primaju se sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme jednog lekara specijaliste

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 3286 od 16.03.2018. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...