Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D.Direktora Kliničkog centra Srbije br. 15741 od 20.12.2017. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos 2 zdravstvena radnika sa visokom sručnom spremom

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 15739 od 20.12.2017. godine, a skladu sa Zaključkom 51 Broj 112-7287/2017 od 01.08.2017. godine, Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i saglasnosti Ministrastva zdravlja RS br. 112-01-976/2017-02 od 25.08.2017. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno za lekare, dipl.farmaceute i biohemičare, medicnske sestre/tehničare i dipl. inženjera

Po osnovu konkursa objavlјenog 09.10.2017. godine na internet stranici KCS, 10.10.2017. godine na internet stranici NSZ i 12.10.2017. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br.14313 od 17.11.2017. godine, u radni odnos na određeno vreme za radn mesta 12 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom, 14 zdravstvenih radnika sa višom/srednjom stručnom spremom i jednog diplomiranog inženjera elektrotehnike izabrani su sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno za lekare, sistem inženjera, spremače i transportne radnike

Po osnovu konkursa objavlјenog 09.10.2017 .godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, 10.10.2017. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i dana 12.10.2017. godine i na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 14312 od 17.11.2017. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme medicinske sestre/tehničari

Po osnovu konkursa objavlјenog 09.10.2017. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, 10.10.2017. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i dana 12.10.2017. godine i na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 14095 od 10.11.2017. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme – spremači

Po osnovu konkursa objavlјenog 09.10.2017. godine na internet stranici KCS, 10.10.2017. godine na internet stranici NSZ i12.10.2017. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 13964 od 07.11.2017. godine, u radni odnos na određeno vreme od 3 meseca za radno mesto 10 spremača izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 12777 od 09.10.2017. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisimai to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br.12776 od 09.10.2017. godine, a skladu sa Zaklјučkom 51 Broj 112-12258/2016 od 28.12.2016. godine, Zaklјučkom 51 Broj 112-1733/2017 od 27.02.2017. godine, Zaklјučkom 51 Broj 112-5003/2017 od 26.05.2017. godine, Zaklјučkom 51 Broj 112-7287/2017 od 01.08.2017. godine i Zaklјučkom 51 Broj 112-8183/2017 od 29.08.2017. godine, Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisimana neodređeno vremesa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme - magacioner, spremači, servirke, krojač i manipulant

Po osnovu konkursa objavljenog dana 23.08.2017. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 12476 od 29.09.2017. godine, u radni odnos na određeno vreme zaradna mesta 1 magacionera, 1 krojača, 1 manipulanta, 20 spremača, 6 servirki za Klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme - medicinske sestre/tehničari

Po osnovu konkursa objavljenog dana 23.08.2017. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 12476 od 29.09.2017. godine, u radni odnos na određeno za radna mesta zdravstveni radnik sa višom ili srednjom stručnom spremom izabrani su sledeći kandidati:

Opširnije...