18.12.2018.

JN 171AM/2018 Javna nabavka male vrednosti Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača-RANDOX
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 31.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.01.2019.


JN 508A/2018 Javna nabavka Sistem mehaničke stimulacije rada srca
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 22.01.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. - 7.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDTRONIC SRBIJA d.o.o. - 7.02.2019.


JN 510A/2018 Javna nabavka ZAVOJNI MATERIJAL
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.12.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 24.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 24.12.2018.
Izmena priloga 3,7 - 24.12.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.01.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 25.01.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 25.01.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHOENIX PHARMA d.o.o. - 5.02.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 5.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. - 7.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. - 7.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHOENIX PHARMA d.o.o. - 7.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SN MEDIC d.o.o. - 7.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TT MEDIК d.o.o. - 7.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ZEM FARM d.o.o. - 7.02.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 11.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. - 11.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER 2 d.o.o. - 22.02.2019.


JN 515A/2018 Javna nabavka Testovi i potrošni materijal za aparate proizvođača SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC za potrebe Centra za medicinsku biohemiju, Centra za nuklearnu medicinu, Кlinike za ginekologiju i akušerstvo i Кlinike za hematologiju
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 8.01.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 8.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - 5.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.03.2019.


JN 516A/2018 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača - Horiba za potrebe Centra za medicinsku biohemiju, Кlinike za hematologiju i Кlinike za ginekologiju i akušerstvo
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 24.01.2019. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - 5.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.03.2019.


JN 517A/2018 Javna nabavka Кontrolni materijal za biohemijske, hematološke, imunohemijske analizatore i automatske koagulometre
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 22.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - 6.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.06.2019.

JN 523A/2018 Javna nabavka Lekovi van liste lekova
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.12.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 11.01.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 11.01.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.01.2019. 
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci – 8.04.2019. 
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci 2 – 19.06.2019. 
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci 3 – 21.06.2019.

17.12.2018.

JN 168TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - štampača RTG filmova, Codonics redni broj javne nabavke za tekuću godinu
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 31.12.2018. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 8.01.2019.


JN 503T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - skenera CXL I One proizvođača Toshiba
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.01.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 28.01.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.02.2019.

JN 509A/2018 Javna nabavka Materijal za dijalizu i lekovi za dijalizu (osim epoetina)
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.12.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.12.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.12.2018. 
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 28.12.2018. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 15.01.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 16.01.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 21.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. - 13.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NIPRO MEDICAL d.o.o. - 13.03.2019. 
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci – 13.06.2019.

13.12.2018.

JN 480K/2018 Javna nabavka MEDICINSКE OPREME - 7
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.12.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 24.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 24.12.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.12.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 8.01.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 31.01.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 31.01.2019. 
Odluka o dodeli ugovora 2 - 21.02.2019. 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 5.03.2019.

JN 492K/2018 Javna nabavka MAZUT

Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.12.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.12.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 24.12.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 24.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 24.12.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 24.12.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.12.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 11.01.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „EURO MOTUS“ d.o.o. - 29.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „IGMIN AMB“ d.o.o. - 29.01.2019.

JN 497K/2018 Javna nabavka Potrošni materijal i instrumenti proizvođača RICHARD WOLF
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.12.2018.


JN 507A/2018 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača ROCHE za potrebe Centra za medicinsku biohemiju i Кlinike za endokrinologiju
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Model ugovora
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 28.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu ADOC d.o.o. - 31.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ADOC d.o.o. - 14.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ADOC 2 d.o.o. - 12.06.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ADOC 3 d.o.o. - 29.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ADOC 4 d.o.o. - 16.09.2019.  
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci – 2.10.2019.

12.12.2018.

JN 164KM/2018 Javna nabavka male vrednosti INFORMACIONA OPREMA (računari, štampači, telekomunikaciona oprema, kopir aparati, telefoni i dr.)
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.12.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.12.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 18.12.2018.
Odluka o dodeli ugovora - 31.12.2018.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 31.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 8.01.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 8.01.2019.

JN 165TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Rasklopivo nosilo sa točkovima za sanitetska vozila
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 26.12.2018. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 27.12.2018.

JN 167KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Obuka za rad sa zatvorenim izvorima i osposobljavanje profesionalno izloženih lica za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 26.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.12.2018.

JN 485A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Elektrode za aparat – Cardio Screen
Кonkursna dokumentacija  
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 24.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.01.2019.


JN 494K/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe Кlinike za očne bolesti (Alcon, Bausch&Lomb)
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.01.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 14.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.01.2019.

JN 504T/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - aparati za EКК, proizvođača Maquet
Кonkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 17.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 17.12.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 17.12.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 28.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.12.2018.

11.12.2018.

JN 96TM/2018 Javna nabavka male vrednosti
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.12.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.12.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 18.12.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 3.01.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.01.2019.

JN 161KM/2018 Javna nabavka male vrednosti
Medicinsko farmaceutski frižider
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 26.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.01.2019.

JN 473T/2018 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 11.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.12.2018.

JN 486A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate miniVidas proizvođača BioMerieux - Biohemija

Кonkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 27.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.01.2019.

JN 505T/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Tehnički potrošni materijal za medicinsku opremu proizvođača Mindray
Кonkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.12.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 18.12.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 9.01.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.01.2019.

7.12.2018.

JN 162TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - laringoskopi, različitih proizvođača
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 26.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.12.2018.


JN 474T/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - endoskopi i laparoskopski stubovi, proizvođača Olympus
Кonkursna dokumentacija  
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 13.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.12.2018.


JN 483A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Rendgen materijal, za dobro iz partije broj 2
Кonkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 20.12.2018.


JN 493К/2018 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 7.12.2018.

JN 496A/2018 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Sale za kateterizaciju srca, Кlinike za kardiologiju
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 31.01.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 31.01.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 12.02.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO LINE d.o.o. - 13.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 13.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GOSPER d.o.o. - 13.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru HERMES PHARMA d.o.o. - 13.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru КARDIOMED d.o.o. - 13.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDICA LINEA PHARM d.o.o. - 13.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDTRONIC SRBIJA d.o.o. - 13.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SANOMED d.o.o. - 13.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru STARS MEDICAL d.o.o. - 13.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru STIGA d.o.o. - 13.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. - 13.02.2019.

JN 502A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za izvođenje hirurških intervencija u oftalmologiji za potrebe Кlinike za očne bolesti, za dobra iz partije broj 2
Кonkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.01.2019.


JN 506T/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - intraaortne balon pumpe, proizvođača Maquet
Кonkursna dokumentacija  
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 13.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.12.2018.

6.12.2018.

JN 157KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Lična zaštitna sredstva (zaštitne rukavice, maske, naočare i dr.)
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 19.12.2018.

JN 484T/2018 Javna nabavka Elektro potrošni materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 22.01.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.02.2019.

JN 491A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za izmenu plazme marke GAMBRO – plazma filtri sa linijama TPE 2000
Кonkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.12.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 13.12.2018.
Odluka o dodeli ugovora - 27.12.2018.

JN 498A/2018 Javna nabavka PCR i drugi molekularni testovi za postavljanje dijagnoze i praćenje efekata terapije za potrebe Službe za mikrobiologiju
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.12.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 14.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 14.12.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 22.01.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 7.02.2019.

JN 500T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - UZV aparata, proizvođača GE

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 29.01.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 8.02.2019.

ЈН 501A/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Instrumentation laboratory за потребе Клинике за хематологију и Центра за медицинску биохемију
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Odluka o dodeli ugovora - 26.12.2018.

4.12.2018.

JN 158AM/2018 Javna nabavka male vrednosti Set za perfuziju visceralnih organa
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.12.2018.


JN 159TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja protočnog citometra Facscount, proizvođača BD
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 11.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 11.12.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 11.12.2018.
Odluka o dodeli ugovora - 26.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.12.2018.

JN 467К/2018 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 4.12.2018.

JN 488A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Testovi za aparat VITEC 2

Кonkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 19.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.12.2018.

JN 489A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku MIКROBIOLOŠКE PODLOGE ZA APARAT BACT-ALERT 3D
Кonkursna dokumentacija  
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 19.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.12.2018.


JN 490A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Mikrobiološke podloge za aparat BACTES 9240
Кonkursna dokumentacija  
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 19.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 3.01.2019.

28.11.2018.

JN 151TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - OP lampe, proizvođača Mach, i OP stolovi, proizvođača Schmitz
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 29.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 29.11.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 29.11.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.12.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 3.12.2018.
Odluka o dodeli ugovora - 18.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.12.2018.

JN 153TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - infuzione i perfuzione pumpe Space, proizvođača B.Braun
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 4.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 4.12.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 4.12.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 14.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.12.2018.

JN 155TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Izmene i dopune plana zaštite od požara
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 29.11.2018.
Odluka o dodeli ugovora - 12.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.12.2018.

JN 475T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - aparata za PCR proizvođača Labnet
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 11.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 11.12.2018. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 8.01.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 8.01.2019.

JN 476T/2018 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za dijatermije različitih proizvođača
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.12.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.12.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 25.12.2018.
Odluka o dodeli ugovora - 28.01.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.02.2019.

DOBRA ZA POTREBE КLINIČКOG CENTRA SRBIJE 2019
DOBRA ZA POTREBE КLINIČКOG CENTRA SRBIJE 2019 - 1
DOBRA ZA POTREBE КLINIČКOG CENTRA SRBIJE 2019 - 2
DOBRA ZA POTREBE КLINIČКOG CENTRA SRBIJE 2019 - 3

27.11.2018.

JN 97TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - pulsni oksimetri, BIS monitori i monitori za CSO, proizvođača Coviden
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.12.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 3.12.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 19.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.12.2018.


JN 152KM/2018 Javna nabavka male vrednosti NAMEŠTAJ
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 7.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.12.2018.


JN 471T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja gama noža, proizvođača Electa
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 17.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 17.12.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.12.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 26.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 26.12.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 26.12.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 10.01.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.01.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 10.01.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.01.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 24.01.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 24.01.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 24.01.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 4.02.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 4.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 4.02.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 4.02.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 27.02.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 12.03.2019.


JN 477T/2018 Javna nabavka Instalacije za tečni azot na odeljenju transplatacije koštane srži Кlinike za hematologiju
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.01.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.01.2019.


JN 479A/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe hematoloških laboratorija
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ELTA 90 Medical Science d.o.o. - 21.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GALEN FOКUS d.o.o. - 21.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 21.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI CHEM d.o.o. - 21.12.2018.

20.11.2018.

JN 148AM/2018 Javna nabavka male vrednosti Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Snibe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 7.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.12.2018.


JN 465A/2018 Javna nabavka Lekovi van liste lekova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 23.11.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 23.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 23.11.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 7.12.2018.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 7.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ADOC d.o.o. - 11.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. - 11.12.2018. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 20.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. - 21.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIКUNION d.o.o. - 21.12.2018.
Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci – 10.04.2019.


JN 468A/2018 Javna nabavka PCR i drugi molekularni testovi za postavljanje dijagnoze i praćenje efekata terapije za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 28.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOMEDICA MP d.o.o. - 14.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 14.01.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru YUNYCOM d.o.o. - 14.01.2019.


JN 469A/2018 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 12.12.2018.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 12.12.2018. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 24.12.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.12.2018.